Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola
1922. gada 3. septembrī bijušajā barona fon Vulfa pilī vēra durvis pirmā vidusskola Gaujienas novadā, kas kļuva par augstāka tipa mācību iestādi. Latvijas izglītības ministrija to uzņēma subsidējamo skolu skaitā, t.i., maksāja skolotājiem algas, bet viss inventārs, mācību līdzekļi, apkurināšana un telpu remonts palika pagasta valdes un pašas skolas ziņā. Mācības svinīgi atklātā Gaujienas vidusskolā pieredzes bagāta skolotāja un direktora Aleksandra Bārdas vadībā uzsāka 60 pirmie skolēni. Skolā mācīja: latviešu valodu un literatūru, vācu, angļu, franču, krievu un latīņu valodas, psiholoģiju, mājturību, ticības mācību - ētiku, ķīmiju, matemātikas, fiziku, vēsturi, dziedāšanu un vingrošanu. Skolēni valkāja formas tērpu. Bija jāmaksā skolas nauda 120 lati gadā.
1925.gadā vidusskolā notika pirmais izlaidums. Deviņu absolventu stādītie ozoli skolas priekšā zaļo vēl tagad.
No 1925. līdz 1940. gadam skolas direktors bija Jānis Osītis, kas bija spilgta personība, zināja 4 svešvalodas, psiholoģiju, filozofiju. Viņa vadībā skolā darbs tika mērķtiecīgi organizēts, lai sagatavotu skolēnus augstskolai. 1932. gada 30. oktobrī skolas pastāvēšanas desmitgadu jubilejā piedalījās Izglītības ministrs Atis Ķeniņš, kas paziņoja, ka skola tiek pārdēvēta par Gaujienas ģimnāziju ar humanitāra tipa tiesībām.
Katru gadu skola piedalījās Cēsu pulka Skolnieku rotas karoga svētkos. Skolai bija savas tradīcijas, dažādi pulciņi un organizācijas. 85 gadu laikā skolā strādājuši 12 direktori, pašreiz skolu kopš 1991. gada vada direktore Ieva Zariņa.
1984.gadā vidusskolu nosauca dzejnieka, skolas absolventa Ojāra Vācieša vārdā. 1986.gadā Ojāra Vācieša dzejas dienā pie skolas atklāja tēlnieces Gaidas Grundbergas kalto pieminekli Ojāram Vācietim.
1997. gadā 75. gadu jubilejā skola saņēma Gaujienas pagasta padomes un Rutas Antones - Osīts dāvanu - skolas karogu, kur uz zaļa fona ir skolas siluets un otrā pusē Gaujienas vidusskolas absolventa O. Vācieša dzejoļa vārdi:
"No Tevis, tāpat kā no bērnības savas,
Mēs nevaram aiziet nekad."
Kopš 1968. gada skolai ir savs muzejs, kura dibinātājs un vadītājs ir skolotājs Harijs Grāvis. Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas novadpētniecības muzejā ir materiāli par Gaujienas novadu no 12. gs. līdz mūsdienām, bet visvairāk par vidusskolas vēsturi, kas ir bagāta ar tradīcijām, skolotāju un skolēnu paaudzēm.
Gaujienas vidusskolā visu savu darba mūžu ir nostrādājuši skolotāji: Marta un Jānis Račevski, Velga Meldere, Ilga Zupa, Austra Plomipu, Margrieta Liepa, Inta Krauja, Aleksis Bisenieks, Jadviga Purniņa, Lilita Avena, Erna Skraustiņa, Edīte Tomiņa, Jānis Barkovskis, Harijs Grāvis, Vera Pavlovska, Ranta Timofejeva.
Skolas lepnums ir tās skolēni - absolventi:
1963. gada absolvents Gaidis Zeibots, Latvijas Jūras spēku komandieris 1999. gada 30. augustā saņēma visaugstāko dienesta pakāpi Jūras spēkos - admirāļa dienesta pakāpi. Viņš ir pirmais, kuram atjaunotajā Latvijā Jūras spēkos piešķirta tik augsta dienesta pakāpe.
1952. gada absolvents ir ievērojamais dzejnieks Ojārs Vācietis. Ievērojami absolventi ir zinātnieki Aija Antonija, Bruno Martuzāns, Aldis Lauzis, Kaspars Vārtukapteinis, Egils Liepa, ģeologs Gunārs Grāvis, inženierzinātņu doktors Mārtiņš Sleņģis, lauksaimniecības zinātņu doktore Dace Kravale u. c.
Visiem labi pazīstami ir "Latvijas Avīzes" žurnālisti Daiga Čirkste, Ramons Ratseps un "Malienas Ziņu" redaktore Aivita Lizdika.
No vecāko gadu absolventiem ļoti ievērojami ir brāļi Roberts un Ernests Akmentiņi. Atjaunojoties Neatkarīgajai Latvijai R. Akmentiņš strādāja Teoloģijas fakultātē par dekānu līdz mūža galam - 1994. gada 14. maijam. Profesors Dr. Roberts Akmentiņš bija ZA Goda akadēmiķis.
Ķīmijas zinātnieks Ernests Akmentiņš, 1938. gada absolvents ir vairāku grāmatu autors. Viņa ievērojamākā grāmata ir "Bioloģijas pamati".
Gaujienas vidusskolā ir mācījušies dzejnieki Daina Avotiņa un Gunārs Selga, rakstnieks Visvaldis Lāms.
Bez jau minētajiem, Gaujienā vēsturiski ievērojamu cilvēku ir bijis daudz, kuri dzimuši, dzīvojuši vai īslaicīgi bijuši Gaujienā, bet ar saviem darbiem un klātbūtni bagātinājuši mūsu novada vēsturi.


"Vidusskola"
Gaujienas pagasts
Apes novads
LV - 4339
tālrunis/fakss 64381157

direktore Ieva Zariņa, mob. 26514183
E-pasts: gaujiena.vidusskola@ape.lv

Gaujienas vidusskolas interneta lapa